Политика на сайта

Съдържанието на този сайт, www.hotpoint.bg (по-нататък наричан само "сайтът"), включително данни, забележки и всякакво съдържание на текст, графики, както и модели обозначени със символа "©", са защитени от закони за авторското право и международни договори и от други закони и договори за интелектуалната собственост. 

Съдържанието в страниците на сайта е защитено от Copyright © 2000-2009 Beko Europe Bulgaria EOOD. (по-нататък наричана само "компанията"). Всички права са запазени. Съдържанието на страниците от сайта не може, изцяло или частично, да бъде копирано, възпроизвеждано, прехвърляно, изтегляно, публикувано или разпространявано по какъвто и да е начин без предварително писмено съгласие от компанията, с изключение в случаите на съхранение в личния компютър на потребителя и принтиране на екстракти от страници на сайта само и единствено за лична употреба. 

Търговските марки и лога на този сайт са собственост на Beko Europe Bulgaria EOOD. Не могат да бъдат използвани на други интернет сайтове освен този без предварително писмено съгласие от компанията. 

Компанията не поема отговорност за материал създаден или публикуван от трети страни, на който има линкове към сайта. Лица, които решат да посетят сайт с линк към сайта www.hotpoint.bg, го правят на собствен риск и поемат отговорността да предприемат всички необходими мерки срещу вируси. Линкове към други сайтове не означава, че компанията спонсорира или се е сдружила с организациите, които предоставят услугите описани в другите сайтове. 

Всички материали изпратени на сайта, например по e-mail или чрез страници на световната мрежа, трябва да се възприемат с неконфиденциален характер. Компанията не трябва да бъде държана под отговорност по отношение на такива материали и може свободно да възпроизвежда, използва, излага, трансформира, да базира друг материал на тях и да го разпространява на трети страни без ограничение. Всеки, който изпраща информация гарантира, че тя може да бъде публикувана и се съгласява да не държи компанията отговорна за действия предприети от трети страни във връзка с тези материали. 

Сайтът позволява достъп в публичното пространство на информация относно инициативи, предназначени също така за професионална аудитория (финансови анализатори и журналисти, институции и частни инвеститори). Целта е да се предостави точна и актуална информация. Компанията трябва да направи всички необходимо, за да се увери, че информацията, която излиза на сайта е точна и актуална. Не се изключва обаче възможността от случайни грешки и пропуски. Всички подадени грешки трябва да бъдат поправени.

Затвори

Откъде можете да закупите